Өнөөгийн байдлаар олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр дотоодын эдийн засагт үзүүлэх дарамт нэмэгдэж байна

Өнөөгийн байдлаар олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр дотоодын эдийн засгийн уналтын дарамт нэмэгдэж, тогтвортой өсөлтийн бодлого илүүдэл жинтэй байна. 5-р сарын 23-ны өдөр тогтвортой эдийн засгийн багц хөтөлбөрийг цаашид хэрэгжүүлэх, ус хэмнэлтийн багц шинэ бүтээн байгуулалт, ялангуяа томоохон хэмжээний ус голдирол усалгаа, зам тээвэр, хуучин тосгоны өөрчлөлт, тухайлбал далд шугам хоолойн иж бүрэн коридор байгуулах төсөл, банкны хэмжээний урт хугацааны зээлийг удирдан чиглүүлэх, 300 тэрбум юанийн төмөр замын бонд гаргахыг дэмжинэ.5-р сарын 25-нд Төрийн зөвлөлийн ерөнхий газар одоо байгаа хөрөнгийг цаашид сэргээж, үр ашигтай хөрөнгө оруулалтыг өргөтгөх тухай санал дүгнэлтийг нийтэлжээ.Одоо байгаа хөрөнгийг үр дүнтэй сэргээх нь одоо байгаа хөрөнгө болон шинэ хөрөнгө оруулалтын хооронд ашигтай мөчлөг бий болгоно гэж онцолсон.Дэд бүтцийн үйл ажиллагаа, менежментийн түвшинг дээшлүүлж, нийгмийн хөрөнгө оруулалтын сувгийг өргөтгөж, үр ашигтай хөрөнгө оруулалтыг оновчтой өргөтгөж, засгийн газрын өрийн эрсдэлийг бууруулж, аж ахуйн нэгжүүдийн өрийн хэмжээг бууруулахад чухал ач холбогдолтой юм.5-р сарын 26-нд 2022 онд засгийн газрын татаасаар хот суурин газрыг орон сууцжуулах төсөлд 69 тэрбум 910 сая юань төсөвлөсөн байна.Эдгээр томоохон төслүүдийг тасралтгүй сурталчлах, төслийн санхүүжилтийн төрөлжсөн санхүүжилтийн сувгуудыг хөгжүүлэх нь одоо байгаа төслийн хөрөнгийн нөхцөл байдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх болно.Дотоодын гангийн зах зээлийн хувьд хүчтэй хүлээлттэй тогтвортой өсөлт хэвээр байгаа ч улирлын хүчин зүйлийн нөлөөгөөр дотоодын гангийн зах зээл аажмаар уламжлалт эрэлт багатай улирал болж байна.

Нийлүүлэлтийн талаас нь авч үзвэл коксын үнэ дөрвөн жил дараалан “өсөж уналт” хийснээр бэлэн материалын үнэ тасралтгүй буурч, төмөр, гангийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн алдагдал илт харагдаж, гангийн үйлдвэрүүдийн засвар үйлчилгээ, үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа тул богино хугацааны нийлүүлэлтийн дарамт багасна.Эрэлт талаас нь авч үзвэл ажил, үйлдвэрлэлийн сэргэлт байнга урагшилж байгаа ч улирлын чанартай цаг агаарын нөлөөгөөр хойд захад өндөр температур, өмнөд захад борооны улирлын нөлөөгөөр, төслийн явц дахин удааширч, гангийн нийгмийн тооллого аажмаар хомсдож, спот зах зээлийн худалдан авалтын эрэлт хангалтгүй байна.Богино хугацаанд дотоодын гангийн зах зээл улирлын бус үед эрэлт сул, зардлын дэмжлэг илт суларсан бодит байдалтай тулгарч байгаа ч тогтвортой өсөлтийн бодлого, аажмаар үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлснээр зах зээлийн итгэл сэргэж байна. тахал өвчний.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 30-ны хооронд